ZDROWIE URODA RODZINA

Realizacja recepty

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia z zastrzeżeniem poniższych punktów:

a) Termin realizacji recepty na antybiotyki oraz wystawionej w ramach pomocy doraźnej nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia.

b) Termin realizacji recepty na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach nie może przekroczyć 60 dni od daty jej wystawienia.

c) Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 60 dni od daty jej wystawienia.

Terminy realizacji recept oraz zasady wydawania leków na receptę określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich.

Dane niezbędne do wystawienia recepty

Wystawienie recepty polega na czytelnym naniesieniu na awersie recepty treści obejmującej dane określone w rozporządzeniu oraz złożeniu własnoręcznego podpisu przez osobę uprawnioną - wystawiającą receptę.

Dane niezbędne do wystawienia recepty, jeżeli co najmniej jeden z przepisanych leków lub wyrobów medycznych ma być wydany za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie, zwanych dalej "refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi", obejmują:

1. dane dotyczące podmiotu z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne zgodnie z przepisami ustawy;

2. dane dotyczące pacjenta:
a) imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania lub miejsce pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, w przypadku osoby bezdomnej, miejsce zamieszkania albo siedzibę świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia;
c) wiek - w przypadku pacjenta do lat 18;
d) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, a jeżeli pacjentowi nie przysługują te uprawnienia - znak "X";
e) kod uprawnień dla pacjentów chorujących na choroby przewlekłe, a jeżeli pacjentowi nie przysługują te uprawnienia - znak "X";
f) w przypadku korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - numer poświadczenia o prawie do świadczeń zdrowotnych, a w razie braku poświadczenia - numer identyfikacyjny znajdujący się na dokumencie uprawniającym do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
g) numer PESEL osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających ? inwalidów wojskowych, wojennych, ich małżonków pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu, oraz wdów i wdowców po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych uprawnionych do renty rodzinnej a także osób represjonowanych;

3) identyfikator płatnika:
a) oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta, lub
b) znak "X" w przypadku pacjentów nieubezpieczonych w Funduszu i nieposiadających dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń zdrowotnych, lub
c) symbol państwa, w którym znajduje się instytucja właściwa dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;

4) dane dotyczące przepisanych leków lub wyrobów medycznych (nazwę, dawkę, postać, ilość leku, sposób dawkowania);

5) datę wystawienia recepty;
6) dane dotyczące osoby wystawiającej receptę, w tym co najmniej:
a) imię i nazwisko,
b) numer prawa wykonywania zawodu lekarza określony w odrębnych przepisach.

UWAGA!

Jeżeli na recepcie przepisano tylko leki i wyroby medyczne niepodlegające refundacji, osoba wystawiająca receptę może ograniczyć dane niezbędne do wystawienia recepty.

2006 plastmed.pl
Osoby online: 2
Zdrowie ile Cię trzeba cenić ten tylko się dowie co Cię stracił...