ZDROWIE URODA RODZINA

Wskaźniki zdrowia rodzinnego

Wskaźnik zdrowia demograficznego ? wykształcenia, płci, wieku, zawodów

płeć ? kobieta ma inne choroby niż mężczyzna,
choroby ? inne są w wieku dziecięcym inne w wieku starczym)
zawody ? choroby zawodowe
wykształcenie ? wykształcenie jest związane z wykonywanym zawodem

Wskaźnik zdrowia somatycznego

umieralność noworodków
przyczyny umieralności noworodków i dzieci starszych
zachorowanie dzieci i przyczyny
zapadalność na choroby zakaźne
prawidłowość rozwoju fizycznego i psychicznego
czy występują wady wrodzone i genetyczne
liczba ciąż, porodów, poronień
występowanie chorób przewlekłych

Wskaźniki zdrowia psychicznego

istnienie czynników ryzyka ( czy występowała choroba psychiczna w rodzinie, alkoholizm, i inne zaburzenia)
wychowywanie w rodzinie niepełnej
rozwody
osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore
jedynacy
przestępczość

Wskaźniki zdrowia społecznego

zdrowie społeczne rodziny ? jak spostrzegana jest cala rodzina, status rodziny.
czy rodzina liczy się w środowisku społecznym
stosunek do tradycji, religii, kultury w rodzinie
wywiązywani się z roli społecznej
stosunek do zdrowia i choroby ( odpowiedzialność za zdrowie swoje i najbliższych)
satysfakcja z pracy
występowanie konfliktów w małżeństwie

Czynniki warunkujące zdrowie rodziny

- uwarunkowania makro społeczne
polityka społeczna państwa ( becikowe, próby zatrudniania kobiet )
warunki ekonomiczne
czynniki kulturowe
- uwarunkowania mezo społeczne
- stosunek do instytucji, zawodów medycznych
- uwarunkowania mikro społeczne
- prospołeczne- określają stosunek pacjenta do ludzi
- moralne

Czynniki warunkujące zdrowie rodziny

Biologiczne

-genetycznie zdrowe potomstwo, zabezpieczenie płodności, opieka po porodzie
-ochrona w okresie rozwoju, opieka fizyczna, żywienie
-dostępność pożywienia, utrzymanie tradycji i obyczajów
-ochrona zdrowia, leczenie infekcji zakażeń pasożytniczych, urazów oraz ochrona przed ryzykiem środowiskowym
-warunki do rekreacji

Psychologiczne

-zdrowie emocjonalne członków rodziny
-wzajemna miłość i szacunek wśród członków rodziny
-umiejętność tolerowania sytuacji stresowych i adaptacji w warunkach kryzysu
-umiejętność niesienia wzajemnej pomocy
-umiejętność nawiązania kontaktów poza rodziną

Społeczno ? Kulturowe

-zachowanie tradycyjnych wzorców kulturowych, społecznych i religijnych
-zrozumienie przez rodziną potrzeb społecznych dzieci w różnym wieku
-posiadanie koncepcji norm zachowań oraz chęć nauczania i manifestowania tych norm pozostałym członkom rodziny

Ekonomiczne

-posiadanie umiejętności zawodowych i ich wykorzystanie
-umiejętność wykorzystania zasobów rodzinnych celem zaspokojenia innych potrzeb
-pomoc finansowa wśród członków rodziny

Wychowawcze

-posiadanie odpowiedniego poziomu inteligencji w wykształcenia w celu wypełnienia stosownej roli
związanej z innymi funkcjami rodziny
-kształcenie odpowiednie do pełnienia roli człowieka dorosłego
-wykorzystanie umiejętności wykształcenia i innych cech osobowości2006 plastmed.pl
Osoby online: 8
Zdrowie ile Cię trzeba cenić ten tylko się dowie co Cię stracił...